Naše služby

Naše služby

fibrenet-logo-1

Prenájom nenasvietených vlákien (Dark Fibres) a mikrotrubiček

1. Prenájom jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na celej trase

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo dvoch a viac párov nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi Bratislavou a Užhorodom na dobu minimálne 6 mesiacov. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v dátovom centre (DC) Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých optických vlákien.

2. Prenájom jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na časti trasy

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo dvoch a viac párov nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi dvoma bodmi trasy minimálne na dobu 6 mesiacov. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od dĺžky a počte prenajatých optických vlákien.

3. Prenájom spravovaných optických vlákien na celej trase

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo dvoch a viac párov nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi Bratislavou a Užhorodom minimálne na dobu 24 mesiacov. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v dátovom centre (DC) Užhorod. Použité aktívne zariadenia zákazníkov sú v správe spoločnosti FibreNet, pričom správou zariadenia sa rozumie výmena chybného zariadenia za záložné zariadenia. Služba je primárne určená pre zahraničných operátorov zabezpečujúcich diaľkové (tranzitné) prepojenie medzi viacerými krajinami. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých optických vlákien.

4. IRU prenájom jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na celej trase

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo dvoch a viac párov nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi Bratislavou a Užhorodom minimálne na dobu 15 rokov s výhradným, neobmedzeným a neodňateľným právom užívania. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v dátovom centre (DC) Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých optických vlákien.

5. IRU prenájom jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na časti trás

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo dvoch a viac párov nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi dvoma bodmi trasy minimálne na dobu 15 rokov s výhradným, neobmedzeným a neodňateľným právom užívania. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých optických vlákien.

6. IRU prenájom mikrotrubičky/mikrotrubiček na celej trase

Prenájom jednej alebo viacerých mikrotrubiček medzi Bratislavou a Užhorodom (s možnosťou zafúknutia vlastného optického zväzku) minimálne na dobu 15 rokov s výhradným, neobmedzeným a neodňateľným právom užívania. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v dátovom centre (DC) Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých mikrotrubiček.

7. IRU prenájom mikrotrubičky/mikrotrubiček na časti trasy

Prenájom jednej alebo viacerých mikrotrubiček medzi dvoma bodmi trasy (s možnosťou zafúknutia vlastného optického zväzku) minimálne na dobu 15 rokov s výhradným, neobmedzeným a neodňateľným právom užívania. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých mikrotrubiček.

Predaj nenasvietených vlákien (Dark Fibres) a mikrotrubiček

8. Predaj jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na celej trase

Predaj jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo dvoch a viac párov nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi Bratislavou a Užhorodom. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v dátovom centre (DC) Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu predaných optických vlákien.

9. Predaj jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na časti trasy

Predaj jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo dvoch a viac párov nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi dvoma bodmi trasy. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu predaných optických vlákien.

10. Predaj mikrotrubičky/mikrotrubiček na celej trase

Predaj jednej alebo viacerých mikrotrubiček medzi Bratislavou a Užhorodom (s možnosťou zafúknutia vlastného optického zväzku). Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v dátovom centre (DC) Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu predaných mikrotrubiček.

11. Predaj mikrotrubičky/mikrotrubiček na časti trasy

Predaj jednej alebo viacerých mikrotrubiček medzi dvoma bodmi trasy (s možnosťou zafúknutia vlastného optického zväzku). Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu predaných mikrotrubiček.

12. Predaj celej trasy s fyzicky oddelenou prevádzkou siete – samostatné technologické kontajnery (zosilňovače), samostatná mikrotrubička a vlastný optický kábel

Predaj samostatných kontajnerov na celej dĺžke trasy medzi Bratislavou a Užhorodom s jednou alebo dvoma mikrotrubičkami na celej trase s možnosťou zafúknutia vlastného optického zväzku s nezávislými zafukovacími a spojkovými šachtami. Služba je určená pre zákazníkov s najvyššími nárokmi na bezpečnosť prenášaných dát.

Kolokačné služby

13. Prenájom technologického priestoru pre stojan so zariadeniami (rack housing)

Prenájom priestoru pre umiestnenie telekomunikačných zariadení zákazníkov v kontajneroch (opakovacích zariadeniach) vybavených kompletným elektronickým zabezpečovacím zariadením, požiarnymi hlásičmi, dieselovými agregátmi, akumulátorovými UPS stanicami a diaľkovým monitoringom. Rozmery štandardizovaného pôdorysu pre telekomunikačné zariadenia (racky) sú 600 (šírka) x 800 mm (hĺbka).

14. Predaj technologického priestoru pre stojan so zariadeniami (rack housing)

Predaj priestoru pre umiestnenie telekomunikačných zariadení zákazníkov v kontajneroch (opakovacích zariadeniach) vybavených kompletným elektronickým zabezpečovacím zariadením, požiarnymi hlásičmi, dieselovými agregátmi, akumulátorovými UPS stanicami a diaľkovým monitoringom. Rozmery štandardizovaného pôdorysu pre telekomunikačné zariadenia (racky) sú 600 (šírka) x 800 mm (hĺbka).

15. Spolupráca – ponuka služieb – v súčinnosti s operátorom, ktorý bude prevádzkovať AON: pripájanie lokálnych sietí tretích strán do siete Internet (kolokácie v opakovacích staniciach)

Spájanie zákazníckych sietí lokálnych poskytovateľov (operátorov) s celosvetovou sieťou Internet v kontajneroch (opakovacích staniciach) siete FibreNet po celej dĺžke trasy. Služba umožňuje realizovať pripojenie do siete Internet čo najbližšie ku koncovému bodu siete lokálneho poskytovateľa (operátora), bez nutnosti prenájmu celej komunikačnej trasy do uzlového dátového centra.
(Poznámka: po dohode s operátorom, ktorý prevádzkuje aktívnu optickú sieť – AON.)

Správa a servis siete

16. Komplexná správa a servis siete

Služba je súčasťou každého prenájmu alebo predaja nenasvieteného optického vlákna alebo mikrotrubičky. Pokrýva ucelenú množinu činností, ktoré zabezpečujú hladký a neprerušovaný prenos dát po sieti FibreNet a predovšetkým zastrešuje:

· Servis a údržbu pasívnej optickej infraštruktúry
· Preventívnu údržbu trás optických káblov, mikrotrubiček a chrániček
· Preventívne a poruchové meranie optických káblov (zväzkov)
· Lokalizáciu a opravy porúch siete
· Služby monitoringu siete s jednotným kontaktným bodom (NOC)

Výstavba a rozširovanie siete

1. Výstavba optickej prípojky/optických prípojok providera k prípojnému miestu siete FibreNet (budovanie backhaul sietí)
2. Prepojenie siete providera so sieťou FibreNet

Vytyčenie sietí

1. Vytýčenie telekomunikačnej siete a telekomunikačných zariadení
2. Poskytnutie elektronických dát polohopisov a technické špecifikácie siete
3. Vytýčenie telekomunikačnej siete autorizovaným geodetom na základe poskytnutých elektronických dát polohopisov siete

Vyjadrenie o existencii sietí

1. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení a sietí
2. Vydanie stanoviska k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácie stavby
3. Predĺženie platnosti predchádzajúceho vyjadrenia k stavbe
4. Prekládka alebo ochrana telekomunikačnej siete

Viac informácií už čoskoro.

Kontaktujte nás

Info

+421 123 456 7890
podpora@fibrenet.cz

Adresa

Topoľnícka cesta 189
Trhová Hradská 930 13